Výchova k ochraně životního prostředí

 

 Mateřská škola Brno, Libušina třída 29, příspěvková organizace, nabízí:

 • angličtinu hravě
 • malý zálesák a přírodovědec
 • lyžování
 • in-line bruslení
 • bruslení
 • přípravu předškoláků na ZŠ a edukativně stimulační skupinky pro děti a rodiče
 • individuální přístup
 • pravidelné konzultace s učitelkami, přednášky pro rodiče s odborníky
 • spolupráci s logopedkou
 • logopedické chvilky
 • besídky a dílničky pro rodiče a děti
 • koncerty, divadla v MŠ
 • akce pro rodiče s dětmi
 • výlet
 • zdravé stravování
 • výchovu k ochraně životního prostředí
 • spolupráci s knihovnou, a čtení rodičů a prarodičů dětem- Čteme dětem - aktuálně s ohledem na situaci COVID-19.

************************************************************************


 

Provoz MŠ

 6:30 - 16:30

Školné

650,- Kč měsíčně od 1. 9. 2021

Výpočet školného pro školní rok 2021/2022 je 650,-Kč/měsíc.

Stravné

Od 1.března 2022 se zvyšuje částka za stravné.

Celodenní 45,- Kč (do šesti let) nebo 48,- Kč (starší šesti let)

 Informace pro rodiče o platbách stravného jsou na nástěnkách v šatnách dětí a zde:

Informace pro rodiče - novelizace.pdf

Odhlašovat či přihlašovat dítě je nutné den předem do 12 hodin, neodhlášený oběd  první den jsou rodiče povinni zaplatit, i když ho dítě neodebralo.Rodiče mají právo si oběd vyzvednout první den nemoci dítěte, jestliže ho nestihli odhlásit, a to 11:15 - 11:30 u zadního vchodu do ŠJ.

 Při vyzvednuté stravě DRUHÝ den nepřítomnosti a dálší dny nepřítomnosti bez odhlášení stravy se hradí stravné na den v plné výši, včetně věcných a osobních nákladů.

JÍDELNÍČEK: jídelníček 16 května.pdf

                      jídelníček 23 května.pdf

                    

                               

**************************************************************

Zápis do MŠ pro rok 2022/2023 čtěte zde:

 

Informace k elektronickému zápisu.pdf

Zápis do mateřských škol na školní rok 2022-23.pdf

****************************************************************

  Čtěte školní řád:

                           ŠKOLNÍ ŘÁD

 

Obsah:                   

I.        Práva a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců, vzájemné vztahy s pedagogy

II.      Provoz a vnitřní režim MŠ

 1. Povinné předškolní vzdělávání
 2. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
 3. Ochrana osobních údajů
 1. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí

 Nedílnou součástí Školního řádu je DODATEK - Organizační část  

(ranní filtr, hygienické opatření), je dostupný jako příloha v šatnách dětí u Školních řádů.

 

Č.j.   241/2021/MŠ


 

I. Práva a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců, vzájemné vztahy s pedagogy

 

Práva a povinnosti dětí:

 • Dítě má právo na hru, odpočinek, svobodnou volbu činností i zdánlivou nečinnost a soukromí.
 • Dítě má právo na uspokojování svých individuálních fyzických, psychických a sociálních potřeb.
 • Dítě má právo na vzdělání, od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku bezplatně, v souladu s Rámcově vzdělávacím programem a Školním vzdělávacím programem v bezpečném prostředí.
 • Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami a dítě nadané má právo na poskytování podpůrných opatření za podmínek stanovených školským zákonem.
 • Dítě má právo na harmonický rozvoj v souladu se svým věkem a individuálními potřebami, schopnostmi a možnostmi.
 • Dítě má právo na úctu, rovnocenné postavení v kolektivu dětí a respektování jeho individuality, spravedlivé jednání
 • Dítě má právo na respekt vůči svému tělu, citům, majetku i dílu.
 • Dítě má právo podílet se na vytváření společných pravidel soužití v kolektivu a jejich respektování.
 • Dítě má právo vyjadřovat své myšlenky, názor, naslouchat názorům jiných a hledat společná řešení.
 • Dítě má právo spolupodílet se na plánování programu třídy a rozhodování v kolektivních záležitostech.
 • Dítě má právo kdykoliv se napít, jíst pouze tolik, kolik chce, jít na toaletu.
 • Dítě má povinnost dodržovat samostatnost při hygieně, dodržovat pravidla pro bezpečné chování a upevňovat  si pravidla společenského chování.
 • Dítě má povinnost respektovat a dodržovat společně dohodnutá pravidla, podřídit se nezbytné míře omezení vyplývajících z nutnosti dodržovat v MŠ potřebný řád.

 

 

Práva a povinnosti rodičů:

 • Rodič má právo podílet se na dění v MŠ – spoluvytvářet, účastnit se, naplňovat a hodnotit výchovně vzdělávací programy a akce pro děti, vstupovat do her a činností svých  dětí
  v průběhu celého dne.
 • Rodič má právo být informován o dění ve škole, plánovaných akcích s dostatečným časovým předstihem, a to nejméně týden před konáním akce na přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy.
 • Rodič má povinnost seznámit se se základními písemnými materiály, jimiž se řídí výchovně vzdělávací práce školy, organizace i provoz MŠ a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí.
 • Rodič má povinnost poskytnout škole nutné údaje pro školní matriku, a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a při změnách je aktualizovat (telefony, adresu apod.).
 • Rodič má povinnost zajistit řádnou docházku svého dítěte do MŠ dle dohody s ředitelkou školy podle odst. 10 §1 vyhl. č.14/2005 Sb. , a v dohodnutém čase si dítě z MŠ vyzvedávat.

 

 • Rodič má povinnost předávat dítě do péče MŠ zdravé, tzn. ve zdravotním stavu, ve kterém neohrožuje zdraví vlastní ani zdraví ostatních dětí a zaměstnanců školy.
 • Rodič má povinnost omluvit a zdůvodnit nepřítomnost dítěte v MŠ a odhlásit je ze stravování.
 • Rodič má právo být neprodleně informován MŠ v případě onemocnění či poranění dítěte.
 • Rodič má povinnost informovat školu o změně zdravotní způsobilosti dítěte, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání či zdraví a bezpečnost dítěte.
 • Rodič má povinnost respektovat provoz mateřské školy, předávat a vyzvedávat dítě v určené nebo dohodnuté době.
 • Rodič má právo být pravidelně informován o výchovně vzdělávacích činnostech ve třídě (zaměření výchovně vzdělávacích projektů a jejich částí).
 • Rodič má právo být pravidelně informován o vzdělávání svého dítěte, konzultovat s učitelkou individuální plán rozvoje dítěte a spolurozhodovat při stanovení individuálních vzdělávacích cílů pro svoje dítě, postupu dosahování těchto cílů a jejich naplnění.
 • Rodič má právo, aby mu škola v případě potřeby poskytla poradenskou pomoc v otázkách výchovy a vzdělávání jeho dítěte (konzultacemi, korektivními zkušenostmi, kontaktováním odborníků).
 • Rodič má povinnost zúčastnit se na vyzvání ředitelky školy projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání jeho dítěte.
 • Rodič má právo na ochranu osobních údajů a důvěrných informací, které škole poskytne.
 • Rodič má povinnost uhradit ve stanoveném termínu úplatu za vzdělávání a poplatky za stravování dítěte.
 • Rodič má právo po doložení potřebných dokladů v souladu se směrnicí MŠ č. 16 požádat o osvobození od úplaty za vzdělávání svého dítěte či snížení jeho základní částky, a to písemnou žádostí.
 • Rodič je povinen dodržovat školní řád, předpisy a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti v MŠ.

 

Vzájemné vztahy

 • Vzájemné vztahy mezi pedagogickými pracovníky, dětmi a rodiči jsou založeny na základě oboustranné důvěry a otevřenosti, vstřícnosti, porozumění, respektu a ochotě spolupracovat. Spolupráce funguje na základě partnerství.
 • Zaměstnanci školy, děti, zákonní zástupci dětí a jiné pověřené osoby se k sobě navzájem chovají podle zásad slušnosti a dobrých mravů.
 • Pedagogičtí pracovníci mají právo na to, aby nebylo do jejich přímé pedagogické činnosti zasahováno v rozporu s právními předpisy.
 • Pedagogičtí pracovníci mají právo na ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany dětí, zákonných zástupců a dalších osob, které jsou v přímém kontaktu s pedagogickým pracovníkem ve škole.

 

 

II. Provoz a vnitřní režim MŠ

 

 • Provoz MŠ je v pracovní dny od 6:30 do 16:30 hodin.
 • Rodiče platí poplatky za dítě stanovené příslušnou vyhláškou do 15. v měsíci, o případné úlevy žádají sami písemnou žádostí ředitelku školy a k žádosti doloží potvrzení od sociálního odboru nebo úřadu práce.
 • Podstatnou náležitostí provozu mateřské školy je předávání dítěte učitelce mateřské školy a přebírání dítěte od učitelky v souladu se školním řádem.
 • Rodiče, jejichž dítě bude přebírat ze školy jiná osoba, jsou povinni odevzdat pověření o převzetí odpovědnosti. Formulář je k dispozici u p. učitelek.
 • Nemůže-li dítě z jakéhokoliv důvodu docházet do MŠ, jsou rodiče povinni omluvit jeho nepřítomnost neprodleně. Nepřítomnost z důvodu běžné krátkodobé nemoci se oznamuje pouze do školní jídelny, nepřítomnost delší dvou týdnů nebo nepřítomnost z důvodu infekční nemoci se oznamuje třídní učitelce nebo ředitelce. Neomluvená nepřítomnost delší než dva týdny je podle § 35 odstavce (1) písmene a) zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, důvodem k rozhodnutí ředitele o ukončení předškolního vzdělávání.

 

 • Provoz            

lichý týden                            sudý týden

 1. třída Motýlci 7:30 – 16:30                          7:30 – 16:30

                 

 1. třída Berušky 6:30 – 15:30                          6:30 – 15:30

 

 1. třída Včelky 7:15 – 16:00                          7:15 – 15:30,15:45

                          

 • V případě nepřítomnosti učitelky si MŠ vyhrazuje právo na změnu.
 • Rodiče převlékají děti v příslušných šatnách a osobně je předávají do tříd. Učitelka nepřebírá odpovědnost za osobně nepředané dítě.
 • Scházení dětí: 6:30 -  8:30
 • Rozcházení dětí před obědem: 11:35 (po domluvě)

                          po obědě: Motýlci a Berušky     12:15 – 12:30,     Včelky 12:10 – 12:30    

                          odpoledne:                                   15:00 – 16:30

 

 • Během prázdnin se provoz MŠ omezuje. Rodiče jsou o omezení provozu informováni nejméně 2 měsíce předem. O přijetí do jiné mateřské školy na prázdninový provoz žádají písemně ředitelku zvolené školy do 31. 5.
 • Přesnídávka se podává 8:50,

oběd v Motýlcích a Beruškách 11:45, ve Včelkách 11:40,

svačina se podává v Motýlcích a Beruškách 14:35 a ve Včelkách 14:30.

 • Do třídy se děti převlékají do hracích kalhot v pase na gumu či sukýnky, bavlněného trička, ponožek a papuček na klínku. Není vhodné oblečení, které si dítě nedokáže samo obléknout nebo zapnout.
 • Na pobyt venku potřebují děti starší, levné oblečení (teplákové soupravy, v zimě teplé nepromokavé oděvy).
 • Děti, které odpoledne spávají, potřebují pyžamo.
 • Veškeré věci musejí být označeny, aby nemohlo docházet k výměnám nebo ztrátám. Za neoznačené věci nepřebírá škola odpovědnost. Případnou ztrátu hlaste ihned učitelce.
 • Běžné prádlo si berou rodiče na vyprání domů jedenkrát týdně, pyžamo jedenkrát za dva týdny.
 • V případě znečištění prádla či lůžkovin dítětem močí, stolicí nebo zvratky si je rodiče berou na vyprání domů ihned. Mateřská škola nemá vlastní prádelnu, prádlo je odesíláno do prádelny 1krát/ 2týdny.

 

 

Stravné a školné

 

 • Veškeré informace, které se týkají stravného, podává vedoucí školní jídelny na třídních schůzkách nebo ve své kanceláři po předchozí domluvě.
 • Na začátku školního roku jsou ke stravování přihlášeny všechny děti, zapsané do MŠ a jsou zařazeny do věkových kategorií platných po celý školní rok. Stravné se platí předem, nejpozději do 15. daného měsíce. Nebude-li stravné zaplaceno ani posledního v daném měsíci, prvního dne následujícího měsíce škola dítě nepřevezme a to až do doby, kdy rodiče doloží zaplacení dluhu.
 • MŠ si vyhrazuje právo na změnu ceny za potraviny v průběhu roku dle aktuálních cen potravin.
 • Odhlašovat či přihlašovat dítě je nutné den předem do 12:00. Toto lze učinit telefonicky do kuchyně nebo e-mailem pro odhlašování stravy : obedy@mslibuska.cz. Neodhlášené obědy jsou rodiče povinni zaplatit, i když je dítě neodebralo. Rodiče mají právo si oběd vyzvednout první den nemoci dítěte, jestliže ho nestihli odhlásit, a to od 11:15 do 11:30 u zadního vchodu do MŠ – zásobovací rampa. Oběd odebraný do čistých a nezapáchajících jídlonosičů (ne sklenice a misky!) je určený k okamžité spotřebě.
 • Obědy odebrané druhý a další den nepřítomnosti dítěte v MŠ a obědy neodebrané, ale neodhlášené, se hradí v plné výši věcných a osobních nákladů.
 • Veškeré reklamace stravy a plateb za ni vyřizují rodiče přímo s vedoucí školní jídelny. Rodiče nežádají učitelky o přihlašování a odhlašování stravy, učitelky neberou odpovědnost za případné opomenutí a nejsou povinny hradit ušlé stravné.
 • Stravné lze platit jednorázovým příkazem, trvalým příkazem k převodu z účtu nebo souhlasem s inkasem z bankovního účtu. Ve zvláštních případech, po dohodě v hotovosti.
 • Přeplatek za stravování se vrací 1x ročně, po skončení školního roku, tj. k 30. 6. v hotovosti u vedoucí školní jídelny při platbách v hotovosti a převodem na účet při bezhotovostních platbách.
 • Veškeré informace, které se týkají školného, podává ředitelka školy na třídních schůzkách nebo ve své kanceláři po předchozí domluvě.
 • Školné se platí předem, nejpozději do 15. daného měsíce. Výši částky, případné snížení nebo úplné osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání upřesňuje Rozhodnutí ředitelky školy, které je k dispozici ve vstupním prostoru školy.
 • Neuhrazení úplaty za školní stravování nebo úplaty za předškolní vzdělávání je podle § 35 odstavce (1) písmene d) zákona 561/2004 Sb., O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, důvodem k rozhodnutí ředitele o ukončení předškolního vzdělávání.

 

Odklad povinné školní docházky do ZŠ

 • Pokud rodiče uvažují o odkladu povinné školní docházky svého dítěte, je nutné tuto skutečnost nahlásit ředitelce školy nejpozději do 31. ledna, aby dítěti bylo rezervováno místo v MŠ pro příští školní rok.
 • Po obdržení Rozhodnutí o odkladu školní docházky z příslušné ZŠ předají rodiče kopii Rozhodnutí ředitelce MŠ neprodleně, nejpozději však do 31.5.

 

 

 

 

Podávání informací rodičům

 • Základní informace o provozu a činnosti školy mohou rodiče získat na schůzkách rodičů, náhledy ve třídách, z informačních materiálů umístěných v šatnách dětí a zpráv uveřejněných na nástěnkách v MŠ a na webových stránkách http://www.mslibuska.cz/
 • Informace o dětech a výsledcích výchovně vzdělávací práce s dětmi předávají učitelky rodičům na předem sjednaných konzultacích. Neodkladné a drobné informace mohou podávat učitelky i při předávání dítěte.
 • Ředitelka školy přijímá rodiče po ukončení práce s dětmi po předchozí oboustranné domluvě.
 • Mateřská škola pracuje podle Školního vzdělávacího plánu, který zpracovávají učitelky všech tříd dále v Třídních vzdělávacích plánech, rodiče mají k dokumentům školy přístup.

 

 

 

 

 

III. Povinné předškolní vzdělávání

 

 

 • Předškolní vzdělávání je od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, povinné podle zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.
 • Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech, a to v čase 8:10 – 12:10.
 • Distanční výuka - pokud dojde (v důsledku krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví) ke znemožnění osobní přítomnosti většiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, poskytuje škola dotčeným dětem vzdělávání distančním způsobem. Distanční výuka bude realizována formou pracovních listů, metodických úkolů v jednotlivých oblastech pro konkrétní dítě vždy na týden – v obálce doručené do poštovní schránky rodiny. Pracovní listy a náměty pro činnosti budou zveřejňovány na webových stránkách školy.
 • Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech školních prázdnin (podzimní, vánoční, pololetní, jarní, velikonoční, hlavní), mateřská škola informuje zákonné zástupce o termínech prázdnin na začátku školního roku a následně v rámci provozu školy.
 • Nepřítomnost dítěte ve škole je třeba omlouvat vždy písemně – sdělením předaným učitelce či e-mailem.
 • V případě distanční výuky povinnost omlouvání trvá – využívejte e-mail školy.
 • Při absenci je zákonný zástupce dítěte povinen oznámit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti dítěte.
 • Písemnou omluvu je třeba doručit nejpozději do 3 dnů po skončení absence.
 • Třídní učitelka může ve výjimečných případech a po projednání s ředitelkou školy požadovat omlouvání každé nepřítomnosti dítěte lékařem.
 • Předem známou nepřítomnost dítěte delší 14ti dnů je třeba omluvit před jejím započetím. Na základě žádosti rodičů může v odůvodněných případech uvolnit dítě z předškolního vzdělávání na jeden den třídní učitelka, na více dnů ředitelka školy, a to osobním jednáním nebo na základě písemné žádosti rodičů.
 • Má-li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku nebo po celý školní rok, je zákonný zástupce dítěte povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.
 • Oznámení se doručuje ředitelce mateřské školy, ve které je dítě přihlášeno.
 • Oznámení je možné doručit společně s přihláškou k zápisu k předškolnímu vzdělávání.
 • Ověření, jakým způsobem je dítě individuálně vzděláváno v úrovni osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech uvedených v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání se uskuteční poslední týden v listopadu s náhradním termínem první týden v prosinci.

 

 

 1. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

     

 • Mateřská škola je povinna při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb (stravování dětí) přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů.
 • MŠ zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech.
 • MŠ poskytuje dětem a jejich rodičům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.
 • Učitelka MŠ vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je převezme od rodičů nebo jimi pověřené osoby či jiné učitelky až do doby, kdy je předá jiné učitelce nebo zpět rodičům

 či jimi pověřené osobě. Učitelka může předat dítě pověřené osobě jen na základě písemného pověření vystaveného rodičem.

 • Rodiče jsou odpovědní, že předávají své dítě do MŠ zdravé. Projeví-li se u dítěte příznaky nemoci v době pobytu v MŠ, je dítě izolováno od kolektivu dětí a rodiče neprodleně informováni o zdravotním stavu dítěte, aby si mohli co nejdříve dítě z MŠ vyzvednout
  a zajistit mu odborné ošetření.
 • Děti oblékejte přiměřeně počasí a činnostem v MŠ.
 • Nedávejte svým dětem do MŠ věci, které by mohly ohrozit zdraví dětí či způsobit úraz.
 • MŠ má zapracovány prvky prevence sociálně patologických jevů a jeho cíle zařazuje průběžně do výchovně vzdělávací práce (viz. Školní vzdělávací program). Jakékoli projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí jsou v MŠ nepřípustné a snažíme se jim předcházet.
 • Z bezpečnostních důvodů je volný vstup cizím osobám do MŠ zakázán.
 • Veškeré připomínky a stížnosti řeší rodiče s třídními učitelkami, pokud nelze problém vyřešit, potom s ředitelkou, se kterou se dohodnou na vhodném termínu schůzky.

 

 

 

 1. Ochrana osobních údajů

 

Mateřská škola přijala potřebná organizační a technická opatření k zajištění souladu s požadavky nařízení parlamentu a Rady EU 2016/679 (dále jen „GDPR“). Téměř všechny osobní údaje vztahující se k dětem, žákům a studentům jsou zpracovávány za účelem splnění právní povinnosti (zejména podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů apod.). Dále jsou některé osobní údaje zpracovávány v souladu se článkem 6 „GDPR“, a to například plnění smlouvy, oprávněný zájem správce apod. V případě, že ke zpracování není relevantní právní titul, obrátíme se na Vás jako zákonné zástupce nebo zletilé žáky se žádostí o výslovný, svobodný, konkrétní a informovaný souhlas subjektů údajů (zpravidla v případě zpracování fotografií a údajů za účelem propagace školy apod.). V této souvislosti má subjekt údajů právo na opravu, právo na výmaz, být zapomenut, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů, právo vznést námitku a v případě uděleného souhlasu jej vzít zpět. V případě požadavku na uplatnění Vašich práv jako zákonných zástupců nebo zletilých žáků vždy kontaktujte vedení školy. 

 

 1. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí

 

 • Děti jsou učitelkami vedeny k ochraně majetku školy v budově MŠ a na školní zahradě,
  k šetrnému zacházení s hračkami.
 • Děti jsou učitelkami vedeny i k respektu a nedotknutelnosti majetku druhých.

 

 

 

Školní řád byl projednán na pedagogické radě dne 25. 8. 2021.

Školní řád nabývá platnosti dne 25. 8. 2021.

Školní řád nabývá účinnosti dne 1. 9. 2021.

Školní řád zrušuje školní řád ze dne 26. 8. 2020.

 

Nedílnou součástí Školního řádu je Dodatek ke školnímu řádu, najdete jej ve složkách Školních řádů v šatnách tříd( opatření Covid19, ranní filtr, aj.)

**********************************************************************

  Do konání nové třídní schůzky s rodiči můžete nahlédnout zde:

  

Schůzka s rodiči 9. 9. 2021

Program:

 1. Přivítání, představení pedagogických pracovníků a provozních pracovníků MŠ
 2. 2. Platby za stravné a školné, způsob odhlašování stravy a omluvenky, organizační část.
 3. ŠVP, logopedické chvilky,edukativně stimulační skupinky, logopedická depistáž, plánované akce a změny.
 4. Seznámení s aktuální metodikou Ministerstva zdravotnictví, KHS JMK.
 5. Školní řád.
 6. GDPR
 7. 7. Nabídka kroužků od agentury Poznej víc a Lemur , plavání.
 8. 8. Různé, diskuse a dotazy.

 

Ad. 2.

Dle informací pro rodiče – ceny za stravné, výtah ze školního řádu, způsob úhrady, odhlašování a přihlašování dětí   e-mailem pro odhlašování stravy, viz. Školní řád a na nástěnkách v šatnách. Kdo ještě nevrátil vyplněný lístek k platbě, ať tak učiní!

Školné – dle dodatku ke směrnici o úplatě za školné je výše školného  650,-Kč/měsíc, způsob platby JP, TP, hotově nelze. Do 15. v  měsíci.

Platba kulturních akcí je s ohledem na zdražení služeb v kultuře pro MŠ  1500,-Kč/rok, tj. 750,-Kč na pololetí (divadla, naučné pořady, zábavné programy při akcích, výlet, dárek pro předškoláky odcházející do ZŠ). Rodiče dostanou jednorázový příkaz na lístku, se specifickým symbolem 3.

Proběhlo hlasování rodičů, zda souhlasí s příspěvkem formou daru.

Povinné předškolní vzdělávání – děti ráno voďte tak, aby byly ve třídě 8:10 hod, kdy začíná povinná  docházka – viz. školní řád. Omluvenky předškoláků, viz. Školní řád, e-mailem, písemně, nově se nevztahuje na dny školních prázdnin.

 

Ad. 3.

Seznámení rodičů s ŠVP naší školy, který je celoročně u vstupu a na webových stránkách školy. Je vhodné, aby se rodiče s naším ŠVP obeznámili, a tak se mohli více podílet na dění v MŠ.

 Připravujeme logopedické chvilky do tříd,  máme logopedickou pracovnu,  všechny paní učitelky procházely školením na pozici logopedický asistent.

Logopedická depistáž se bude letos konat 16. 9. 2020 od 14:00 hod v logopedické pracovně. Seznámení s průběhem speciálně pedagogické logopedické péče v MŠ – logopedka z PPP Voroněžská 5, provádí Mgr. Blanka Denemarková dohodnutou péči v přítomnosti zákonného zástupce v předem dohodnutém termínu, částka za lekci 70,-Kč, dle ceníku PPP Voroněžská.

Čtení ve školce dětem – tato akce je zatím pozastavena, uvidíme, zda nám situace COVID dovolí, v ní pokračovat….

Schránka námětů a připomínek, důvěry – na podestě mezi schody jsme umístili schránku důvěry, 1x měsíčně zpracujeme. Doufáme a očekáváme zkvalitnění komunikace s rodiči.

Probíhá pravidelné dotazníkové šetření mezi rodiči – prosíme o spolupráci, vyplnění dotazníku pravdivě, předpokládáme opět dotazníky na různá aktuální témata podle potřeb školy.

Konzultace pro rodiče s učitelkami svých dětí – rodiče mají možnost využít konzultačních hodin, při předávání dětí není tolik času na komunikaci, rodiče mají být informováni o zralosti a dovednostech či nedostatcích ve vývoji u svých dětí, paní učitelky jsou kompetentními odbornicemi. Pravidelně dle objednacího listu – zlepšení komunikace s rodiči, řešení obtíží dětí, atd.

Spolupráce s knihovnou, environmentální programy, akce – Václavská pouť, Čarodějnice, karnevaly ve třídách během dopoledne s učitelkami, každoročně jsou na programu edukační programy pro předškoláky,tzn. děti 5- 6-  ti leté, besídky a dílničky v rámci jednotlivých tříd, Rozloučení s předškoláky a se školkou, MDD – sledujte v šatnách dětí, a hlavní nástěnku ve vestibulu.

Mateřská škola nabízí každý rok Edukativně stimulační skupinky pro předškoláky – prezentace obsahu skupinek, přímá účast rodičů, zjišťování předběžného zájmu, písemný  zápis dětí do skupinek(týká se pouze dětí 5-6-ti letých, které půjdou do školy) proveďte u paní učitelky ve své třídě(plánujeme pondělí a úterý, ?).

Zjišťování předběžného zájmu rodičů o přednášky na odborné téma s pozvanými odborníky (školní zralost, hranice ve výchově)

 1. 9. 2020 se bude konat Václavská pouť, srdečně všechny zveme!

 

Ad. 4.

Ředitelka seznámila rodiče s doporučeními KHS JMK a Ministerstva zdravotnictví v aktuální verzi.

Seznámení s hygienickým sanitačním plánem školy – větrání, dodržování hygienických norem, úklid společných prostor desinfekcí, ranní filtr.

 

Ad 5.

Školní řád – rodiče byli seznámeni s textem Řádu školy a obdrželi upřesňující informace, změny v organizaci atd. Nebyly vzneseny žádné pozměňující návrhy, řád školy bude vyvěšen v šatnách, k němu bude náležet podpisový arch a rodiče podpisem stvrdí seznámení a souhlas.

Ad. 6.

GDPR - Veškeré zapisování dětí do kroužků bude u učitelek ve třídě nebo na stránkách Poznej víc a Lemuru, zmocnění pro předávání dětí lektorům viz stránky Lemuru, kde by měli být formuláře ke stažení, prosím vyplnit a předat učitelkám.

Způsob evidence dětí, které jdou po obědě domů je formou magnetických tabulek v šatnách, a dítě, které jde po obědě má krabičku na svačinku. Prosíme obsluhovat tabulku pouze rodiči, ne dětmi, které by mohly omylem změnit označení kamarádovi atp.

Z vyplněných dotazníků o focení dětí zjistíme nesouhlasy a zaevidujeme je. Upozorňujeme rodiče na případné nesouhlasy se zveřejňováním fotek a záznamů na veřejných sítích!

 

Ad. 7.

Ředitelka seznámila rodiče s nabídkou kroužků, ředitelka provedla prezentaci.Kdo má zájem, nahlásí se ve třídě u ,,svých“ učitelek do formuláře,a provede po té i přihlášení do portálů webových přihlášek vybraných kroužků. Veškeré platba kroužků a registrace probíhá webové stránky Lrmuru a Poznej víc! -  Rodiče obdrželi pokyny pro přihlášení a platby.( Angličina, Malý přírodovědec) a ( lyžování, bruslení).

Plavání – letos nenabízíme, z důvodu nejisté situace COVID, a přednostího zápisu dětí ze ZŠ do plaveckých povinných kurzů.

Logopedie – logoped Denemarková, logo depistáž 16.9. 2021 zdarma od 14:00 hod do 16:30, další lekce 70Kč/ lekce, zjištění zájmu, další domluva s paní logopedkou.

 1. 8.

Prosba: v naší MŠ je volební místnost, volby se budou konat dne 8. a 9. 10. 2021 , prosíme všechny rodiče, kteří si v pátek 8. 10. 2021 mohou nechat děti doma, ať tak učiní, budeme spojovat děti  do menšího počtu tříd.

Psychohygiena

Voďte prosím děti do školky tak, aby si stihly pohrát, malovat, tvořit, …

Povinná školní docházka předškoláků je dána zákonem, viz. Školní řád, a začíná nejpozději v 8:10 hod.! Dodržujte tento čas, umožníte tak svým dětem si postupně zvykat na režim vstávání a příchodu do ZŠ a od rána mají paní učitelky připravenou vzdělávací nabídku.

Probíhá adaptace, nenechávejte děti dlouho ve školce, berte si je po obědě, jak nejvíce můžete, není vhodné nechávat děti hned od prvního dne , týdne ve školce spát. Z důvodu nezbytného vyčerpání dovolené pedagogických pracovnic se v pátek mohou děti na odpolední odpočinek a hry sdružovat do dvou tříd.

Adaptace se opakuje po delší nemoci, po době Vánočních prázdnin, některé děti jsou citlivé v době Adventu, kdy na ně mohou být kladeny větší požadavky  v rodině.

S dětmi procvičujte samostatnost při sebeobsluze, skládání a převracení oblečení, hygieně, požívání WC. Dávejte dětem oblečení, které jde bez obtíží obléknout i svléknout. V zimě prosíme do třídy ponožky, punčocháče pouze na ven. Předškoláci používají povinně příbor, spolupodílejte se na tomto pravidle i doma, opravujte držení příboru (shora). Všechny děti drží lžíci správně – palec nahoře.Vaše podpora dětí v sebeobsluze a samostatnosti i doma je velmi důležitá pro vnitřní pohodu dětí ve školce.

Na pobyt venku budou mít děti u sebe vlastní balíček kapesníků v kapse.

V šatně budou mít děti nastálo pláštěnku, pro případ deště.

Odpoledne můžeme být s dětmi na zahradě – prosíme rodiče, aby si své dítě přišli vyzvednout až na zahradu, v přímém kontaktu s učitelkou, nevolejte na děti přes plot, a po Vašem příchodu pro dítě prosíme bez odkladu odcházejte s dítětem ze zahrady MŠ. Je těžké udržet bezpečnost dětí na zahradě, pokud se musí učitelka věnovat i dospělým nebo hlídat, zda dítě nevyběhlo za branku samo, když přicházející rodič mává za plotem.

Před dětmi není vhodné zdůrazňovat, co nejí.

Procvičujte už od tří let správné držení tužky, pastelky, dbejte na správné sezení u kreslení.

Nájezd pro kočárky má sloužit výhradně pro kočárky, nenechejte po něm děti běhat, dupat. Ruší to děti nejen v přízemí školky v době čtení pohádky a pří ukládání k odpočinku.

Psi by měli být uvázáni u plotu veřejného hřiště, ne u schodů do MŠ a s náhubkem.

 Veškerá kola, koloběžky, odrážedla, popřípadě sáňky a boby budou zůstávat venku.

V naší školce se zdravíme a dodržujeme pravidla slušného chování, a to i mimo školku. Když nezdraví rodiče, nebudou zdravit ani vaše děti. Nepoužíváme vulgarismy, prosíme - ani doma.

Močí, stolicí či zvratky znečištěné věci rodiče perou doma a vracejí do MŠ neprodleně, a to čistě vyprané a vyžehlené. Kdo má časté problémy, donese nepromokavé prostěradlo.

Prosíme zavírat vchodové dveře (bezpečnost, zima).

Na okně ve vestibulu je nabídka akcí a aktivit jiných subjektů. U vstupu jsou také povinné dokumenty školy k nahlédnutí.

Sledujte prosím nástěnku ve vestibulu, jsou zde důležité aktuální informace.

V době letních prázdnin bude provoz MŠ omezen na dva týdny, do naší MŠ se v průběhu května jen oznamuje, do jiných MŠ v Kohoutovicích se dává v květnu písemná žádost o přijetí (formulář k dispozici na jednotlivých MŠ). Budeme mít otevřeno asi od poloviny srpna na dva týdny. Termín provozu mateřských škol  v době prázdnin schvaluje RMČ v průběhu března.

V době letních prázdnin platí školné za dva týdny, tedy 325,-Kč. Trvalé příkazy jen září-červen.

 

V Brně, dne 9. 9. 2021

Zapsala: Dana Pazderová, ředitelka

       

kohout.gif

Mateřská škola

Libušina třída 29
623 00
Brno-Kohoutovice
tel.: 547 220 073
info@mslibuska.cz
IČ: 708 69 201
číslo účtu: 118936621/0100

Školní jídelna

tel.: 547 381 735
tel.: 775 381 735
sj@mslibuska.cz

obedy@mslibuska.cz

----------------------------------

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Bc. A. Blechová

tel: 725 654 319

e-mail gdpr@jkaccauting.cz

 

 

 

 

 

 

 

 _____________________

    

21. 5. Monika

Zítra: Emil

Bobík

Výroba nábytku pro MŠ

www.bobik-nabytek.cz

Vybíráme z fotogalerie

 

 

IMG_1273.JPG

Návštěvnost stránek

088786