Výchova k ochraně životního prostředí

Informace

Zápis do MŠ:

 

 

Mateřská škola Brno, Libušina třída 29, příspěvková organizace, nabízí:

 • angličtinu
 • malý zálesák a přírodovědec
 • lyžování
 • plavání
 • in-line bruslení
 • bruslení
 • kroužek flétničky
 • přípravu předškoláků na ZŠ
 • individuální přístup
 • spolupráci s psycholožkou
 • spolupráci s logopedkou
 • besídky
 • návštěvy divadel
 • koncerty
 • kouzelnické produkce
 • akce pro rodiče s dětmi
 • výlety
 • zdravé stravování
 • výchovu k ochraně životního prostředí

 

 Provoz MŠ

 6:30 - 16:30

 Školné

500,- Kč měsíčně

Stravné

Celodenní 36,- Kč (do šesti let) nebo 39,- Kč (starší šesti let)

 

 

 

     Zápis z informační schůzky s rodiči konané dne 13. 9. 2018

Schůzka s rodiči 13. 9. 2018

Program:

 1. Přivítání, představení.
 2. Nabídka kroužků od agentury Rytmik a Lemur, logopedie, ESS, plavání.
 3. Platby za stravné a školné, způsob odhlašování stravy a omluvenky.

4.GDPR

 1. ŠVP, logopedické chvilky, plánované akce a změny.
 2. 6. Školní řád.
 3. 7. Různé, diskuse a dotazy.

 

Ad. 2.

Ředitelka seznámila rodiče s nabídkou kroužků, pozvaní lektoři provedly prezentaci. Rodiče obdrželi pokyny pro přihlášení a platby.

ESS – nabídka, prezentace, výše úplaty, předběžný zájem.

Plavání – bude probíhat od ledna, ve druhém pololetí, zájem nahlásí rodiče závazně již nyní učitelkám ve své třídě, prosíme posoudit sebeobsluhu dětí a jejich zdatnost. Případné vracení plateb si budou rodiče vyřizovat sami s plaveckou školou.

Logopedie – logoped Denemarková, logo depistáž 20.9. 2018 zdarma od 14hod do 16:30, další lekce 70Kč/ lekce, zjištění zájmu, další domluva s paní logopedkou.

 

Ad. 3.

Dle informací pro rodiče – ceny za stravné, výtah ze školního řádu, způsob úhrady, odhlašování a přihlašování dětí nově i e-mailem pro odhlašování stravy, viz. Školní řád a na nástěnkách v šatnách.

Školné – způsob platby JP, TP, hotově nelze. Do 15. V měsíci.

Platba kulturních akcí je 500 Kč na pololetí, je možno zaplatit najednou 1000Kč na začátku školního roku. Rodiče dostanou jednorázový příkaz na lístku, se specifickým symbolem 3.

Omluvenky předškoláků, viz. Školní řád, e-mailem, písemně, nově se nevztahuje na dny školních prázdnin.

Ad. 4.

Stahujeme z šaten sešity pro odhlašování ze stravy, veškeré zapisování dětí do kroužků bude u učitelek ve třídě nebo na stránkách Rytmiku a Lemuru, zmocnění pro předávání dětí lektorům viz stránky Rytmiku a Lemuru, kde by měli být formuláře ke stažení, prosím vyplnit a předat učitelkám.

Změna způsobu evidence dětí, které jdou po obědě domů, objednáváme magnetické tabulky se značkami dětí pro označení, kdo jde po obědě. Prosíme obsluhovat tabulku pouze rodiči, ne dětmi, které by mohly omylem změnit označení kamarádovi atp.

 Z vyplněných dotazníků o focení dětí zjistíme nesouhlasy a zaevidujeme je. Upozorňujeme rodiče na případné nesouhlasy se zveřejňováním fotek a záznamů na veřejných sítích!

 

Ad. 5.

Seznámení rodičů s ŠVP naší školy, který je celoročně u vstupu a na webových stránkách školy. Je vhodné, aby se rodiče s naším ŠVP obeznámili, a tak se mohli více podílet na dění v MŠ. Nově připravujeme logopedické chvilky do tříd, vybavujeme nově logopedickou pracovnu,  všechny paní učitelky prochází školením na pozici logopedický asistent.

Čtení ve školce dětem – u učitelek se mohou zájemci přihlásit, vytvoříme zápisový list. Podpora čtenářské pregramotnosti u dětí, rozvoj řeči, sluchové pozornosti je jedna ze zásadních složek pro úspěšné další učení dětí. Babičky, dědové, i rodiče mohou přečíst dětem pohádku před odpočinkem, ve 12:30 – 12:50. V případě zájmu i během dopoledních řízených činností.

Schránka námětů a připomínek, důvěry – na podestě mezi schody nově umístíme schránku důvěry, 1x měsíčně zpracujeme. Doufáme a očekáváme zkvalitnění komunikace s rodiči.

Konzultace pro rodiče s učitelkami svých dětí bylo málo využíváno, při předávání dětí není tolik času na komunikaci, rodiče mají být informováni o zralosti a dovednostech či nedostatcích ve vývoji u svých dětí, paní učitelky jsou kompetentními odbornicemi. Pravidelně dle objednacího listu – zlepšení komunikace s rodiči, řešení obtíží dětí, atd.

Spolupráce s knihovnou, environmentální programy, akce – nově Čarodejnice, karnevaly ve třídách během dopoledne s učitelkami.

 

Ad 6.

Školní řád – rodiče byli seznámeni s textem Řádu školy a obdrželi upřesňující informace, změny v organizaci atd. Nebyly vzneseny žádné pozměňující návrhy, řád školy bude vyvěšen v šatnách, k němu bude náležet podpisový arch a rodiče podpisem stvrdí seznámení a souhlas.

Ad. 7.

Prosba: v naší MŠ je volební místnost. Dne 5. 10. a 6. 10. 2018 se konají volby, prosíme všechny rodiče, prarodiče aby děti mohly zůstat doma, provoz MŠ bude v pátek omezen.

Psychohygiena

Voďte prosím děti do školky tak, aby si stihly pohrát, malovat, tvořit, …

Povinná školní docházka předškoláků je dána zákonem, viz. Školní řád, a začíná nejpozději v 8:15 hod.!

Probíhá adaptace, nenechávejte děti dlouho ve školce, berte si je po obědě, jak nejvíce můžete, není vhodné nechávat děti hned od prvního dne, týdne ve školce spát. Z důvodu nezbytného vyčerpání dovolené pedagogických pracovnic se v pátek mohou děti na odpolední odpočinek a hry sdružovat do dvou tříd.

S dětmi procvičujte samostatnost při sebeobsluze, skládání a převracení oblečení, hygieně, požívání WC. Dávejte dětem oblečení, které jde bez obtíží obléknout i svléknout. V zimě prosíme do třídy ponožky, punčocháče pouze na ven. Předškoláci používají povinně příbor, spolupodílejte se na tomto pravidle i doma, opravujte držení příboru (shora).

Na pobyt venku budou mít děti u sebe vlastní balíček kapesníků v kapse.

Před dětmi není vhodné zdůrazňovat, co nejí.

Procvičujte už od tří let správné držení tužky, pastelky, dbejte na správné sezení u kreslení.

Nájezd pro kočárky má sloužit výhradně pro kočárky, nenechejte po něm děti běhat, dupat. Ruší to děti nejen v přízemí školky v době čtení pohádky a pří ukládání k odpočinku.

Psi by měli být uvázáni u plotu veřejného hřiště, ne u schodů do MŠ a s náhubkem.

 Veškerá kola, koloběžky, odrážedla, popřípadě sáňky a boby budou zůstávat venku.

V naší školce se zdravíme a dodržujeme pravidla slušného chování, a to i mimo školku. Když nezdraví rodiče, nebudou zdravit ani vaše děti. Nepoužíváme vulgarismy, prosíme ani doma.

Močí, stolicí či zvratky znečištěné věci rodiče perou doma a vracejí do MŠ neprodleně, a to čistě vyprané a vyžehlené. Kdo má časté problémy, donese nepromokavé prostěradlo.

Prosíme zavírat vchodové dveře(bezpečnost, zima).

Na okně ve vestibulu je nabídka akcí a aktivit jiných subjektů. U vstupu jsou také povinné dokumenty školy k nahlédnutí.

Sledujte prosím nástěnku ve vestibulu, jsou zde důležité aktuální informace.

V době letních prázdnin bude provoz MŠ omezen na dva týdny, do naší MŠ se v průběhu května jen oznamuje, do jiných MŠ v Kohoutovicích se dává v květnu písemná žádost o přijetí (formulář k dispozici na jednotlivých MŠ). Budeme mít otevřeno asi od 1. 7.-12. 7. 2019.

V době letních prázdnin platí školné jen nahlášené děti za dva týdny, tedy 250Kč. Trvalé příkazy jen září-červen.

 

V Brně, dne 13. 9. 2018

Zapsala: Dana Pazderová, ředitelka

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

                            ŠKOLNÍ ŘÁD

 

 

 

Obsah:                   

I.        Práva a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců, vzájemné vztahy s pedagogy

II.      Provoz a vnitřní režim MŠ

III. Povinné předškolní vzdělávání

IV. Podmínky zajištění bezpečnodti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 V. Ochrana osobních údajů

  VI. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Č.j. 280/2018/MŠ


 

I. Práva a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců, vzájemné vztahy s pedagogy

 

Práva a povinnosti dětí:

 • Dítě má právo na hru, odpočinek, svobodnou volbu činností i zdánlivou nečinnost a soukromí.
 • Dítě má právo na uspokojování svých individuálních fyzických, psychických a sociálních potřeb.
 • Dítě má právo na vzdělání, od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku bezplatně, v souladu s Rámcově vzdělávacím programem a Školním vzdělávacím programem v bezpečném prostředí.
 • Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami a dítě nadané má právo na poskytování podpůrných opatření za podmínek stanovených školským zákonem.
 • Dítě má právo na harmonický rozvoj v souladu se svým věkem a individuálními potřebami, schopnostmi a možnostmi.
 • Dítě má právo na úctu, rovnocenné postavení v kolektivu dětí a respektování jeho individuality, spravedlivé jednání
 • Dítě má právo na respekt vůči svému tělu, citům, majetku i dílu.
 • Dítě má právo podílet se na vytváření společných pravidel soužití v kolektivu a jejich respektování.
 • Dítě má právo vyjadřovat své myšlenky, názor, naslouchat názorům jiných a hledat společná řešení.
 • Dítě má právo spolupodílet se na plánování programu třídy a rozhodování v kolektivních záležitostech.
 • Dítě má právo kdykoliv se napít, jíst pouze tolik, kolik chce, jít na toaletu.
 • Dítě má povinnost dodržovat samostatnost při hygieně, dodržovat pravidla pro bezpečné chování a upevňovat  si pravidla společenského chování.
 • Dítě má povinnost respektovat a dodržovat společně dohodnutá pravidla, podřídit se nezbytné míře omezení vyplývajících z nutnosti dodržovat v MŠ potřebný řád.

 

 

Práva a povinnosti rodičů:

 • Rodič má právo podílet se na dění v MŠ – spoluvytvářet, účastnit se, naplňovat a hodnotit výchovně vzdělávací programy a akce pro děti, vstupovat do her a činností svých  dětí
  v průběhu celého dne.
 • Rodič má právo být informován o dění ve škole, plánovaných akcích s dostatečným časovým předstihem, a to nejméně týden před konáním akce na přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy.
 • Rodič má povinnost seznámit se se základními písemnými materiály, jimiž se řídí výchovně vzdělávací práce školy, organizace i provoz MŠ a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí.
 • Rodič má povinnost poskytnout škole nutné údaje pro školní matriku, a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a při změnách je aktualizovat (telefony, adresu apod.).
 • Rodič má povinnost zajistit řádnou docházku svého dítěte do MŠ dle dohody s ředitelkou školy podle odst. 10 §1 vyhl. č.14/2005 Sb. , a v dohodnutém čase si dítě z MŠ vyzvedávat.

 

 • Rodič má povinnost předávat dítě do péče MŠ zdravé, tzn. ve zdravotním stavu, ve kterém neohrožuje zdraví vlastní ani zdraví ostatních dětí a zaměstnanců školy.
 • Rodič má povinnost omluvit a zdůvodnit nepřítomnost dítěte v MŠ a odhlásit je ze stravování.
 • Rodič má právo být neprodleně informován MŠ v případě onemocnění či poranění dítěte.
 • Rodič má povinnost informovat školu o změně zdravotní způsobilosti dítěte, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání či zdraví a bezpečnost dítěte.
 • Rodič má povinnost respektovat provoz mateřské školy, předávat a vyzvedávat dítě v určené nebo dohodnuté době.
 • Rodič má právo být pravidelně informován o výchovně vzdělávacích činnostech ve třídě (zaměření výchovně vzdělávacích projektů a jejich částí).
 • Rodič má právo být pravidelně informován o vzdělávání svého dítěte, konzultovat s učitelkou individuální plán rozvoje dítěte a spolurozhodovat při stanovení individuálních vzdělávacích cílů pro svoje dítě, postupu dosahování těchto cílů a jejich naplnění.
 • Rodič má právo, aby mu škola v případě potřeby poskytla poradenskou pomoc v otázkách výchovy a vzdělávání jeho dítěte (konzultacemi, korektivními zkušenostmi, kontaktováním odborníků).
 • Rodič má povinnost zúčastnit se na vyzvání ředitelky školy projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání jeho dítěte.
 • Rodič má právo na ochranu osobních údajů a důvěrných informací, které škole poskytne.
 • Rodič má povinnost uhradit ve stanoveném termínu úplatu za vzdělávání a poplatky za stravování dítěte.
 • Rodič má právo po doložení potřebných dokladů v souladu se směrnicí MŠ č. 16 požádat o osvobození od úplaty za vzdělávání svého dítěte či snížení jeho základní částky.
 • Rodič je povinen dodržovat školní řád, předpisy a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti v MŠ.

 

Vzájemné vztahy

 • Vzájemné vztahy mezi pedagogickými pracovníky, dětmi a rodiči jsou založeny na základě oboustranné důvěry a otevřenosti, vstřícnosti, porozumění, respektu a ochotě spolupracovat. Spolupráce funguje na základě partnerství.
 • Zaměstnanci školy, děti, zákonní zástupci dětí a jiné pověřené osoby se k sobě navzájem chovají podle zásad slušnosti a dobrých mravů.
 • Pedagogičtí pracovníci mají právo na to, aby nebylo do jejich přímé pedagogické činnosti zasahováno v rozporu s právními předpisy.
 • Pedagogičtí pracovníci mají právo na ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany dětí, zákonných zástupců a dalších osob, které jsou v přímém kontaktu s pedagogickým pracovníkem ve škole.

 

 

II. Provoz a vnitřní režim MŠ

 

 • Provoz MŠ je v pracovní dny od 6:30 do 16:30 hodin.
 • Rodiče platí poplatky za dítě stanovené příslušnou vyhláškou do 15. v měsíci, o případné úlevy žádají sami ředitelku školy a k žádosti doloží potvrzení od sociálního odboru nebo úřadu práce.
 • Podstatnou náležitostí provozu mateřské školy je předávání dítěte učitelce mateřské školy a přebírání dítěte od učitelky v souladu se školním řádem.
 • Rodiče, jejichž dítě bude přebírat ze školy jiná osoba, jsou povinni odevzdat pověření o převzetí odpovědnosti. Formulář je k dispozici u p. učitelek.
 • Nemůže-li dítě z jakéhokoliv důvodu docházet do MŠ, jsou rodiče povinni omluvit jeho nepřítomnost neprodleně. Nepřítomnost z důvodu běžné krátkodobé nemoci se oznamuje pouze do školní jídelny, nepřítomnost delší dvou týdnů nebo nepřítomnost z důvodu infekční nemoci se oznamuje třídní učitelce nebo ředitelce. Neomluvená nepřítomnost delší než dva týdny je podle § 35 odstavce (1) písmene a) zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, důvodem k rozhodnutí ředitele o ukončení předškolního vzdělávání.

 

 • Provoz            

lichý týden                            sudý týden

 1. třída Motýlci 6:30 – 15:30                          6:30 – 15:30

                 

 1. třída Berušky 7:30 – 16:30                          7:45 – 16:30

 

 1. třída Včelky 7:45 – 15:30,15:45                 7:30 – 16:00

                          

 • V případě nepřítomnosti učitelky si MŠ vyhrazuje právo na změnu.
 • Rodiče převlékají děti v příslušných šatnách a osobně je předávají do tříd. Učitelka nepřebírá odpovědnost za nepředané dítě.
 • Scházení dětí: 6:30 -  8:30
 • Rozcházení dětí před obědem: 11:35

                          po obědě: Motýlci a Berušky            12:15 – 12:30, Včelky 12:10 – 12:30    

                          odpoledne:                                        15:00 – 16:30

 

 • Během prázdnin se provoz MŠ omezuje. Rodiče jsou o omezení provozu informováni nejméně 2 měsíce předem. O přijetí do jiné mateřské školy na prázdninový provoz žádají písemně ředitelku zvolené školy do 31. 5.
 • Přesnídávka se podává 8:50,

oběd v Motýlcích a Beruškách 11:45, ve Včelkách 11:40,

svačina se podává v Motýlcích a Beruškách 14:35 a ve Včelkách 14:30.

 • Do třídy se děti převlékají do hracích kalhot v pase na gumu či sukýnky, bavlněného trička, ponožek a papuček na klínku. Není vhodné oblečení, které si dítě nedokáže samo obléknout nebo zapnout.
 • Na pobyt venku potřebují děti starší, levné oblečení (teplákové soupravy, v zimě kombinézy).
 • Děti, které odpoledne spávají, potřebují pyžamo.
 • Veškeré věci musejí být označeny, aby nemohlo docházet k výměnám nebo ztrátám. Za neoznačené věci nepřebírá škola odpovědnost. Případnou ztrátu hlaste ihned učitelce.
 • Běžné prádlo si berou rodiče na vyprání domů jedenkrát týdně, pyžamo jedenkrát za dva týdny.
 • V případě znečištění prádla či lůžkovin dítětem močí, stolicí nebo zvratky si je rodiče berou na vyprání ihned.

 

 

Stravné a školné

 

 • Veškeré informace, které se týkají stravného, podává vedoucí školní jídelny na třídních schůzkách nebo ve své kanceláři po předchozí domluvě.
 • Na začátku školního roku jsou ke stravování přihlášeny všechny děti, zapsané do MŠ a jsou zařazeny do věkových kategorií platných po celý školní rok. Stravné se platí předem, nejpozději do 15. daného měsíce. Nebude-li stravné zaplaceno ani posledního v daném měsíci, prvního dne následujícího měsíce škola dítě nepřevezme a to až do doby, kdy rodiče doloží zaplacení dluhu.
 • Odhlašovat či přihlašovat dítě je nutné den předem do 12:00. Toto lze učinit telefonicky do kuchyně nebo e-mailem pro odhlašování stravy : obedy@mslibuska.cz. Neodhlášené obědy jsou rodiče povinni zaplatit, i když je dítě neodebralo. Rodiče mají právo si oběd vyzvednout první den nemoci dítěte, jestliže ho nestihli odhlásit, a to od 11:15 do 11:30 u zadního vchodu do MŠ – zásobovací rampa. Oběd odebraný do čistých a nezapáchajících jídlonosičů (ne sklenice a misky!) je určený k okamžité spotřebě.
 • Obědy odebrané druhý a další den nepřítomnosti dítěte v MŠ a obědy neodebrané, ale neodhlášené, se hradí v plné výši věcných a osobních nákladů.
 • Veškeré reklamace stravy a plateb za ni vyřizují rodiče přímo s vedoucí školní jídelny. Nežádají učitelky o přihlašování a odhlašování stravy, učitelky neberou odpovědnost za případné opomenutí a nejsou povinny hradit ušlé stravné.
 • Stravné lze platit jednorázovým příkazem, trvalým příkazem k převodu z účtu nebo souhlasem s inkasem z bankovního účtu. Ve zvláštních případech, po dohodě v hotovosti.
 • Přeplatek za stravování se vrací 1x ročně, po skončení školního roku, tj. k 30. 6. v hotovosti u vedoucí školní jídelny při platbách v hotovosti a převodem na účet při bezhotovostních platbách.
 • Veškeré informace, které se týkají školného, podává ředitelka školy na třídních schůzkách nebo ve své kanceláři po předchozí domluvě.
 • Školné se platí předem, nejpozději do 15. daného měsíce. Výši částky, případné snížení nebo úplné osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání upřesňuje Rozhodnutí ředitelky školy, které je k dispozici ve vstupním prostoru školy.
 • Neuhrazení úplaty za školní stravování nebo úplaty za předškolní vzdělávání je podle § 35 odstavce (1) písmene d) zákona 561/2004 Sb., O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, důvodem k rozhodnutí ředitele o ukončení předškolního vzdělávání.

 

Odklad povinné školní docházky do ZŠ

 • Pokud rodiče uvažují o odkladu povinné školní docházky svého dítěte, je nutné tuto skutečnost nahlásit ředitelce školy nejpozději do 31. ledna, aby dítěti bylo rezervováno místo v MŠ pro příští školní rok.
 • Po obdržení Rozhodnutí o odkladu školní docházky z příslušné ZŠ předají rodiče kopii Rozhodnutí ředitelce MŠ neprodleně, nejpozději však do 31.5.

 

Podávání informací rodičům

 • Základní informace o provozu a činnosti školy mohou rodiče získat na schůzkách rodičů, náhledy ve třídách, z informačních materiálů umístěných v šatnách dětí a zpráv uveřejněných na nástěnkách v MŠ a na webových stránkách http://www.mslibuska.cz/
 • Informace o dětech a výsledcích výchovně vzdělávací práce s dětmi předávají učitelky rodičům na předem sjednaných konzultacích. Neodkladné a drobné informace mohou podávat učitelky i při předávání dítěte.
 • Ředitelka školy přijímá rodiče po ukončení práce s dětmi po předchozí oboustranné domluvě.
 • Mateřská škola pracuje podle Školního vzdělávacího plánu, který zpracovávají učitelky všech tříd dále v Třídních vzdělávacích plánech, rodiče mají k dokumentům školy přístup.

 

 

 

 

 

III. Povinné předškolní vzdělávání

 

 

 • Předškolní vzdělávání je od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, povinné podle zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.
 • Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech, a to v čase 8:15 – 12:15.
 • Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech školních prázdnin (podzimní, vánoční, pololetní, jarní, velikonoční, hlavní), mateřská škola informuje zákonné zástupce o termínech prázdnin na začátku školního roku a následně v rámci provozu školy.
 • Nepřítomnost dítěte ve škole je třeba omlouvat vždy písemně – sdělením předaným učitelce či e-mailem.
 • Při absenci je zákonný zástupce dítěte povinen oznámit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti dítěte.
 • Písemnou omluvu je třeba doručit nejpozději do 3 dnů po skončení absence.
 • Třídní učitelka může ve výjimečných případech a po projednání s ředitelkou školy požadovat omlouvání každé nepřítomnosti dítěte lékařem.
 • Předem známou nepřítomnost dítěte je třeba omluvit před jejím započetím. Na základě žádosti rodičů může v odůvodněných případech uvolnit dítě z předškolního vzdělávání na jeden den třídní učitelka, na více dnů ředitelka školy na základě písemné žádosti rodičů.
 • Má-li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku nebo po celý školní rok, je zákonný zástupce dítěte povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.
 • Oznámení se doručuje ředitelce mateřské školy, ve které je dítě přihlášeno.
 • Oznámení je možné doručit společně s přihláškou k zápisu k předškolnímu vzdělávání.
 • Ověření, jakým způsobem je dítě individuálně vzděláváno v úrovni osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech uvedených v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání se uskuteční dne 27. 11. 2017 s náhradním termínem dne 4. 12. 2017.

 

 IV.Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

     

 • Mateřská škola je povinna při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb (stravování dětí) přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů.
 • MŠ zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech.
 • MŠ poskytuje dětem a jejich rodičům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.
 • Učitelka MŠ vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je převezme od rodičů nebo jimi pověřené osoby či jiné učitelky až do doby, kdy je předá jiné učitelce nebo zpět rodičům

 či jimi pověřené osobě. Učitelka může předat dítě pověřené osobě jen na základě písemného pověření vystaveného rodičem.

 • Rodiče jsou odpovědní, že předávají své dítě do MŠ zdravé. Projeví-li se u dítěte příznaky nemoci v době pobytu v MŠ, je dítě izolováno od kolektivu dětí a rodiče neprodleně informováni o zdravotním stavu dítěte, aby si mohli co nejdříve dítě z MŠ vyzvednout
  a zajistit mu odborné ošetření.
 • Děti oblékejte přiměřeně počasí a činnostem v MŠ.
 • Nedávejte svým dětem do MŠ věci, které by mohly ohrozit zdraví dětí či způsobit úraz.
 • MŠ má zapracovány prvky prevence sociálně patologických jevů a jeho cíle zařazuje průběžně do výchovně vzdělávací práce (viz. Školní vzdělávací program). Jakékoli projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí jsou v MŠ nepřípustné a snažíme se jim předcházet.
 • Z bezpečnostních důvodů je volný vstup cizím osobám do MŠ zakázán.
 • Veškeré připomínky a stížnosti řeší rodiče s třídními učitelkami, pokud nelze problém vyřešit, potom s ředitelkou, se kterou se dohodnou na vhodném termínu schůzky.

 

 

   V. Ochrana osobních údajů

 

Mateřská škola přijala potřebná organizační a technická opatření k zajištění souladu s požadavky nařízení parlamentu a Rady EU 2016/679 (dále jen „GDPR“). Téměř všechny osobní údaje vztahující se k dětem, žákům a studentům jsou zpracovávány za účelem splnění právní povinnosti (zejména podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů apod.). Dále jsou některé osobní údaje zpracovávány v souladu se článkem 6 „GDPR“, a to například plnění smlouvy, oprávněný zájem správce apod. V případě, že ke zpracování není relevantní právní titul, obrátíme se na Vás jako zákonné zástupce nebo zletilé žáky se žádostí o výslovný, svobodný, konkrétní a informovaný souhlas subjektů údajů (zpravidla v případě zpracování fotografií a údajů za účelem propagace školy apod.). V této souvislosti má subjekt údajů právo na opravu, právo na výmaz, být zapomenut, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů, právo vznést námitku a v případě uděleného souhlasu jej vzít zpět. V případě požadavku na uplatnění Vašich práv jako zákonných zástupců nebo zletilých žáků vždy kontaktujte vedení školy. 

 

   VI. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí

 

 • Děti jsou učitelkami vedeny k ochraně majetku školy v budově MŠ a na školní zahradě,
  k šetrnému zacházení s hračkami.
 • Děti jsou učitelkami vedeny i k respektu a nedotknutelnosti majetku druhých.

 

 

 

Školní řád byl projednán na pedagogické radě dne 27. 8. 2018.

Školní řád nabývá platnosti dne 10. 9. 2018.

Školní řád nabývá účinnosti dne10. 9. 2018.

Školní řád zrušuje školní řád ze dne 1. 9. 2017

 

 

V Brně dne: 10. 9. 2018

 

 

 

 

 

 

………………………………………………..

Dana Pazderová, ředitelka MŠ

 

 

14. 12. Lýdie

Zítra: Radana

Bobík

Výroba nábytku pro MŠ

www.bobik-nabytek.cz

Vybíráme z fotogalerie

 

libuska_photo_right_2.jpg

libuska_photo_right_3.jpg

Návštěvnost stránek

055575