Výchova k ochraně životního prostředí

 

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

 

„Ráj domova“

 
 

Motto:

Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě!

 

Platný od 4. 9. 2017

č. j. 235/2017/MŠ

 

 

OBSAH

1. Identifikační údaje o MŠ

2. Stručná anotace programu

a)     Základní charakteristika školy

b)    Charakteristika programu

c)     Popis organizace výchovy a vzdělávání

d)    Popis a analýza podmínek vzdělávání

3. Vzdělávání

a)     Integrované bloky, stručná charakteristika

b)    Realizace integrovaných bloků

c)     Přehled hlavních výstupů (kompetencí) a činností

d)    Zabezpečení vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí mimořádně nadaných

e)     Vzdělávání dětí od dvou do tří let

4. Pravidla pro autoevaluaci školy

5. Přílohy

 • Údaje o mateřské škole (dříve Výroční zpráva)
 • Školní řád
 • Organizační řád
 • Provozní řád
 • Minimální preventivní program

           

1. Identifikační údaje o MŠ

 

Název školy: Mateřská škola Brno, Libušina třída 29, příspěvková organizace

Sídlo školy: MŠ Libušina tř. 29, 623 00 Brno – Kohoutovice

Zřizovatel: Statutární město Brno, Městská část Brno – Kohoutovice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO: 708 69 201

Ředitelka školy: Dana Pazderová

Zpracovatelé programu: Ludmila Adlerová, Dana Pazderová a kolektiv MŠ

Název programu: Ráj domova

2. Stručná anotace programu

 

a) Základní charakteristika školy

Provoz v naší mateřské škole byl slavnostně zahájen v září 1983. Budova školy se nachází na okraji sídliště Kohoutovice, za konečnou zastávkou trolejbusů, v těsné blízkosti lesa, který využíváme k častým vycházkám. Od hlavní silnice se zastávkami autobusů a trolejbusů, umožňujících dobré spojení do centra, nás dělí široký pás zeleně, porostlý vzrostlými borovicemi. V účelové moderní budově se ve dvou podlažích nacházejí tři třídy s potřebným zázemím a kuchyně školy. Při budově se rozkládá školní zahrada, která prošla rozsáhlou rekonstrukcí, zajišťující její efektivnější využívání.

b) Charakteristika programu

Základní obsah vzdělávací části byl sestaven tak, aby v návaznosti na současné trendy odpovídal cílům a záměrům vzdělávání, aby respektoval věk, předpoklady a zkušenosti dětí předškolního věku, jejich současné i budoucí potřeby, stejně tak i prostředí i možnosti MŠ. Při jeho zpracování jsme vycházely z pěti oblastí rámcového plánu.

 1. Dítě a jeho tělo
 2. Dítě a jeho psychika       

          2.1.    řeč

          2.2.    vůle, city

          2.3.    poznávací schopnosti

 1. Dítě a ten druhý      
 2. Dítě a společnost
 3. Dítě a svět

 

 

 

 

V těchto oblastech jsou dány cíle            -  konkrétní (dílčí vzdělávací cíle)

                                                                              -  průběžné

Cíle konkrétní naplňujeme konkrétními činnosti.

Cíle průběžné – jejich naplňování prolíná každodenními činnosti a není nutno je specificky plánovat. Týkají se oblasti práv dětí, sebeobsluhy, hygieny, socializace, sebepojetí a vůle, chování a pěstování morálních a společenských hodnot.

Filozofií naší školy je uspokojení potřeb dítěte v oblasti kognitivní, sociální, fyziologické   a emocionální. Záměrem je rozvíjet a posilovat potenciál a individualitu každého dítěte, což směřuje k pocitu tělesné, sociální a duševní pohody. Respektujeme věkové zákonitosti, individuální potřeby a rodinné tradice.  Zároveň vedeme děti k vzájemné toleranci a respektování odlišností.

Učíme děti žít v mnohotvárném, multikulturním světě a připravujeme je na to, aby se v něm dokázaly orientovat a rozhodovat. V dětech podporujeme pocit jistoty, zdravé sebevědomí, sebeúctu, samostatnost a schopnost přizpůsobovat se změnám.

 

c) Popis organizace výchovy a vzdělávání dětí

Děti jsou ve škole rozděleny do tří heterogenních tříd. Do MŠ jsou přijímány zpravidla děti po dovršení tří let věku. Třídy se naplňují do počtu 25 dětí na třídu. Zápis dětí do MŠ vyhlašuje Magistrát města Brna podle platné legislativy, koná se v květnu.  

Do MŠ jsou přijímány děti v souladu se zákonnými normami podle kritérií vydaných OŠMT MMB.

Děti jsou zařazovány do tříd podle počtu uvolněných míst v jednotlivých třídách podle přání rodičů.

Výchovně vzdělávací program je doplněn logopedickou péčí ve spolupráci se Speciálním pedagogickým centrem.   

 MŠ organizuje pro děti zájmovou činnost, která je vedena externími lektorkami a lektory. Obsah a nabídka je přizpůsobována poptávce rodičů a potřebám dětí, vždy aktuálně plánovvaná na začátku školního roku. Jedná se zejména o rozvoj pohybových dovedností dětí, (lyžařský výcvik, in line bruslení, bruslení, plavání) a kognitivní činnosti (věda nás baví, angličtina, flétna).

Součástí našeho vzdělávacího programu je systematická příprava dětí na vstup do základní školy. Je realizovaná průběžně, formou činností plánovaných učitelkami v niávaznosti na integrovanou vzdělávací nabídku. Dále nabízíme edukativně-stimulační program pro děti a rodiče, vedený ředitelkou naší školy.

 

 

Jednotlivé třídy jsou pro snadnější orientaci dětí pojmenovány Motýlci, Berušky a Včelky. Třídní programy navazují na školní program, shodují se ve výběru úkolů i témat, liší se ve volbě metod, organizačních forem a výchovných prostředků a v termínu zařazení.

 

d) Popis a analýza podmínek vzdělávání

 1. Věcné podmínky
 2. Životospráva
 3. Psychosociální podmínky
 4. Organizace
 5. Řízení mateřské školy
 6. Personální a pedagogické zajištění
 7. Spoluúčast rodičů

 

1. Věcné podmínky

a)      Budova

Klady:

Mateřská škola sídlí v účelové budově, která svými parametry plně vyhovuje potřebám dětí, jejich individuálním i skupinovým činnostem. Podlahová plocha i objem vzduchu vyhovuje předpisům. Všechny třídy mají vyhovující hygienické zázemí i dostatek úložných prostorů. Umývárny a toalety byly zrekonstruovány tak, aby odpovídaly požadavkům, včetně ochrany soukromí.

Zápory:

Stavba je montovaná, kombinuje panely a umakart, je tedy nevyhovující z hlediska estetického.

Záměr:

Pokračovat v sjednocování povrchů stěn v jednotlivých interiérech

b)      Nábytek

Klady:

MŠ je vybavena novým nábytkem v dostatečném množství a sortimentu. Je estetický a praktický. V každé třídě je barevně laděn v duchu názvu třídy (motýlci modrá, berušky červená a včelky žlutá). Stoly a židličky odpovídají výškou antropometrickým požadavkům na skupinu předškolních dětí. Povrchová úprava je bezpečná a hygienická.

Zápory:

Ani v novém nábytku se nepodařilo zajistit, aby všechny hračky byly viditelně umístěné.

Záměr:

Pokračovat ve výměně okenních parapetů s kryty radiátorů.

c)       Hračky

Klady:

Hraček je dostatečné množství, jsou moderní, funkční, vkusné. Pravidelně jsou dokupovány nové.

Zápory:

Převládají hračky plastové na úkor dřevěných či jiných přírodních materiálů.

 Záměr:

Využít finance získané nad rámec příspěvku od zřizovatele na pořízení dražších dřevěných hraček.

d)      Dostupnost hraček

Klady:

Všechny hračky jsou umístěny v takové výšce, aby si je děti mohly brát samostatně. Uzavřené skříňky jsou opatřeny piktogramy nebo fotografiemi uložených hraček pro snadnější vyhledání.

Zápory:

Skříňky s hračkami jsou uzavřené dvířky, méně průbojné děti mají zábrany při jejich vyhledávání.

Záměr:

Obměňovat uložení hraček, aby byly postupně všechny dobře dostupné.

e)      Výzdoba

Klady:

Děti mají možnost podílet se na výzdobě školy, jejich práce jsou umísťovány tak, aby je mohli zhlédnout i rodiče.

Zápory:

Nejednotnost výzdoby, roztříštěnost.

Záměr:

Učitelky spolupracovat aktivně na jednotnější a vkusnější výzdobě.

f)       Zahrada

Klady:

Zahrada navazuje na MŠ, má dostatek pískových i travnatých ploch, je vybavena skládacím bazénem, sociálním zařízením a skladem hraček. Je instalována prolézačka se skluzavkou, vláček a domeček. Kromě hraček na písek jsou k dispozici odrážedla, kola, trojkolky a koloběžky. Pro klidové činnosti je k dispozici dětský sedací nábytek.

Zápory:

Na zahradě chybí vodní prvek pro letní měsíce.

Záměr:

zakoupit mlžnou bránu.

g)      Normy a předpisy

Klady:

Všechny vnitřní i venkovní prostory splňují bezpečnostní i hygienické normy.

Zápory:

MŠ je umístěna na okraji sídliště, zahrada je v nočních hodinách nedostatečně osvětlena, což podporuje vandalismus.

Záměry:

Požadovat zvýšený dohled ze strany MP i PČR.

 

2. Životospráva

a)      Strava

Klady:

Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava, je zachovávána vhodná skladba jídelníčku, dodržována zdravá technologie přípravy pokrmů a nápojů, děti mají dostatek tekutin a mezi jednotlivými podávanými pokrmy jsou dodržovány tříhodinové intervaly. Ze sortimentu kupovaných potravin byly vyřazeny všechny potraviny, obsahující nevhodné konzervanty a barviva. Část zboží je dovážena z biofarmy.

Nenutíme děti zbytečně do jídla, učíme děti rozlišovat zdravá a nezdravá jídla. Vytváříme co největší prostor pro samostatnost při stravování dětí.

Zápory: Neznáme.

b)   Denní režim

Klady:

Je dodržován režim dne, který zohledňuje právo dětí na hru, pobyt venku a odpočinek. Je flexibilní, v případě mimořádných okolností jej lze upravit a přizpůsobit.

Zápory:

Individuální potřeba spánku je řešena převážně pouze podle věku.

Záměr:

Umožnit klidové aktivity i mladším dětem, které neusnou.

 

c)       Pobyt venku

Klady:

Děti jsou každodenně nejméně dvě hodiny venku na čerstvém vzduchu na školní zahradě nebo v přilehlém lese.

Zápory:

Děti nechodí ven v odpoledních hodinách, neboť zahrada nemá přímý vstup do MŠ.

Záměr:

Přestože podmínky pro přístup na zahradu jsou nevyhovující, alespoň v jarních a letních měsících vyzkoušet.

d)      Pohyb

Klady:

Dětem je umožňován dostatek pohybu nejen při pobytu venku, ale i v interiéru MŠ. Střídají se spontánní činnosti s řízenými. Jsou zařazovány pravidelné tělovýchovné zdravotně zaměřené chvilky. Tělocvíčné náčiní mohou děti plně využívat, s ohledem na bezpečnost a stanovená pravidla.

Zápory:

Nabídka tělocvičného nářadí je málo pestrá.

Záměr:

Dokupovat.

 

3. Psychosociální podmínky

a)      Spokojenost

Klady:

Děti i dospělí se cítí v MŠ dobře, spokojeně, jistě a bezpečně. Využíváme dotazníky pro rodiče ke zjišťování spokojenosti s klimatem naší školy, které slouží k průběžnému zlepšování podmínek.

Zápory: Neznáme

b)      Respektování potřeb

Klady:

Pedagogové i provozní personál respektují lidské, vývojové a individuální potřeby dětí, reagují na ně a pomáhají v jejich uspokojování.

Zápory: Neznáme

c)       Rovnocenné postavení

Klady:

Všechny děti mají rovnocenné postavení, žádné z nich není zvýhodňováno nebo znevýhodňováno.

Zápory: Neznáme

 

e)      Osobní svoboda

Klady:

Volnost a osobní svoboda dětí je dobře vyvážena s nezbytnou mírou omezení, vyplývajících z nutnosti dodržovat určitý řád a respektovat druhé. Pravidla pro pobyt v MŠ a soužití si děti na začátku školního roku stanovují s podporou učitelek dané třídy tak, aby vyhovovaly všem dětem.

Zápory:

Neznáme.

f)       Pedagogický styl

Klady:

Děti jsou vedeny podporujícím, sympatizujícím způsobem, který počítá s aktivní spoluúčastí
a samostatným rozhodováním dítěte. Učitelka komunikuje s dětmi vstřícně a s empatií.

Zápory:

Vzhledem k vysokému počtu dětí ve třídách bývá obtížné věnovat se individuálně každému, dochází ke komunikaci hlavně s „problémovými“ dětmi.

Záměr:

Průběžné vzdělávání učitelek v oblasti individualizace vzdělávání, práce s dětmi se speciálními  vzdělávacími potřebami, využívání školní asistentky.

 

g)      Vztahy

Klady:

Mezi dospělými i dětmi se projevuje vzájemná důvěra, tolerance, ohleduplnost, zdvořilost, solidarita, vzájemná pomoc a podpora. Děti se mezi kamarády těší, svoje učitelky mají rády. Žádné dítě se neprojevuje agresivně. Učitelky se zlepšování vztahů vědomě věnují a nenásilně je ovlivňují prosociálním směrem, věnují se prevenci šikany a jiných patologických jevů u dětí.

Zápory:

Někdy dochází k spontánním konfliktům mezi dětmi.

Záměr:

Učitelky v těchto situacích budou vést děti k respektujícímu jednání. Budou využívat vhodné metody, spolupracovat s rodiči těchto dětí.

 

4. Organizace

Klady:

Při vstupu dítěte do MŠ je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační režim. Děti mají dostatek prostoru pro spontánní hry, jsou organizovány nejen frontální, ale hlavně skupinové činnosti, a to tak, aby děti byly podněcovány k vlastní aktivitě a experimentování. Děti v MŠ nacházejí potřebné zázemí, klid, bezpečí i soukromí. Plánování činností vychází z potřeb a zájmů dětí, vyhovuje individuálním možnostem dětí. Učitelky se mohou plně věnovat dětem a jejich vzdělávání.

Zápory:

Vysoké počty dětí ve třídách.

Záměr:

Využívat optimálně práci školní asistentky.

 

5. Řízení mateřské školy

Klady:

Povinnosti všech pracovníků jsou jasně vymezeny. Uvnitř MŠ je vytvořen funkční informační systém. Je vytvořeno ovzduší vzájemné důvěry a tolerance, do řízení školy se zapojují i další spolupracovníci, je respektován každý fundovaný názor. Podřízení jsou vhodně motivováni, je podporována spolupráce. Pedagogický sbor se ztotožnil s vytčenými cíly a pracuje jako tým. Roční plán, školní vzdělávací program i třídní programy nebo krátkodobé úkoly jsou vypracovávány za účasti celého pedagogického sboru, je tedy zcela zřejmé, kdo za co zodpovídá. Samozřejmostí je provázanost dlouhodobých a krátkodobých plánů. Kontrolní činnost je zaměřena ponejvíce na výchovně-vzdělávací činnost. Mateřská škola spolupracuje se zřizovatelem (MČ Kohoutovice) a dalšími orgány státní správy a samosprávy, se sousedními základními školami, Speciálním pedagogickým centrem, plaveckou školou Kometa, lektorkami z Rytmiku, logopedkou ze speciálního pedagogického centra a dalšími subjekty.

Zápory:

Málo účinná plánovitá kontrola provozních zaměstnanců. Nejsou prokazatelným způsobem prováděny závěry ze zjištěných výsledků.

Záměr:

Důsledně provádět.

 

6. personální a pedagogické zajištění

Klady:

Všechny učitelky mají předepsanou odbornou a pedagogickou způsobilost.  Pedagogičtí pracovníci se dále vzdělávají. Ředitelka vytváří podmínky pro další vzdělávání učitelek. Služby jsou organizovány tak, aby byla vždy a při všech činnostech zajištěna dětem dostatečná pedagogická péče. Pedagogové jednají a chovají se profesionálním způsobem. Logopedie je zajišťována externí lektorkou a je dozorována Speciálním pedagogickým centrem.

Zápory:

Další vzdělávání pedagogických pracovníků je nahodilé, podle nabídky Pedagogického centra, nemá koncepci, je nárazové.  Některé učitelky nemají přehled o zákonných normách, ekonomice a dalších organizačních záležitostech.

Záměr:

Na každou z pedagogických porad zařadit informace z jedné legislativní oblasti.

 

7. Spoluúčast rodičů

Klady:

Ve vztazích mezi pedagogy a rodiči panuje oboustranná důvěra a otevřenost, vstřícnost, porozumění, respekt a ochota spolupracovat. Spolupráce funguje na základě partnerství.

 

Učitelky sledují konkrétní potřeby jednotlivých dětí a jejich rodin, snaží se jim porozumět a vyhovět. Rodiče mají možnost podílet se na dění v mateřské škole, účastnit se různých akcí, vstupovat do her svých dětí. Jsou průběžně informováni o tom, co se v mateřské škole děje písemnou formou – vývěsky v šatnách informují o probíraných tématech a stojan ve vestibulu o akcích školy. Učitelky pravidelně informují rodiče o prospívání jejich dítěte i o jeho individuálních pokrocích v rozvoji i učení. Domlouvají se s rodiči o společném postupu při jeho výchově a vzdělávání. Učitelky chrání soukromí rodiny a zachovávají patřičnou mlčenlivost. Jednají s rodiči ohleduplně, taktně, diskrétně a s vědomím, že pracují s důvěrnými informacemi. Mateřská škola podporuje rodinnou výchovu a pomáhá rodičům v péči o dítě. Nabízí rodičům poradenský servis.

Zápory:

Rodiče nemají zájem zapojit se do příprav dlouhodobých plánů nebo koncepce školy. Při zajišťování školních akcí pomáhají vždy titíž rodiče, větší část je pasivními konzumenty.

Záměr:

Začlenit rodiče formou nabídky besed s psycholožkou, instalovat „schránku důvěry“. Využívat nadále dotazníky, pravidelně vyhodnocovat.

 

 

3. Vzdělávání

RÁJ DOMOVA

Jan Čarek

Jen si, děti, všimněte,
co je krásy na světě!

Jen se, děti, rozhlédněte,
co tu kolem kvítí kvete!

Kolik je tu zvířátek,
kolik ptáčků, ptáčátek!

Kolik je tu dobrých lidí,
co si radost nezávidí!

Jen si, děti, všimněte,
co je krásy na světě!

 

 

 

 

a) Integrované bloky, stručná charakteristika

Kamarád a já

 • Seznamování s kamarády
 • Seznamování se zaměstnanci školy
 • Sebeuvědomování, poznávání sebe sama
 • Rozvíjení pozitivních citů ve vztahu k sobě i druhým

Děti, pojďte poznávat svět

 • Poznávání prostředí MŠ, okolí, města
 • Poznávání jiných kultur
 • Rozvíjení úcty k životu, planetě Zemi, vesmíru

Bez práce nejsou koláče

 • Rozvíjení úcty k lidské práci
 • Spolupodílení se na vytváření prostředí MŠ
 • Rozvíjení úcty k materiálním hodnotám
 • Umožnění získávání praktických zkušeností a elementárních poznatků

U jednoho stolu je nám dobře spolu

 • Vytváření a posilování tolerance k druhým
 • Respektování odlišností mezi lidmi
 • Podporování schopnosti řešit konflikty
 • Posilování prosociálního chování a kooperativních dovedností

V zdravém těle zdravý duch

 • Osvojování si poznatků a dovedností k ochraně zdraví
 • Osvojování si zdravých životních postojů a vytváření zdravého prostředí
 • Prevence šikany, užívání drog, týrání,…

Rádi se scházíme a společně slavíme

 • Rozvíjení společenského a estetického vkusu
 • Oslavy v MŠ, společná setkávání
 • Mikuláš, Vánoce, Masopust, Velikonoce, MDD
 • Významné dny ČR

Veselé hrátky s přírodou a se zvířátky

 • Získávání praktických zkušeností
 • Rozvíjení poznatků o přírodě na základě prožitkového učení
 • Podporování úcty ke všemu živému, ochrana životního prostředí

 

 

b) Realizace integrovaných bloků

 

Integrované bloky vycházejí z přirozených potřeb dítěte, ze skutečností, se kterými se setkává.

Integrované bloky mají rozpracovaný návrh obsahu a stanoveny hlavní výstupy (kompetence). V třídních vzdělávacích programech je dále rozpracována vzdělávací nabídka, která je volena pro každý integrovaný blok vždy ze všech oblastí (biologická, psychologická, interpersonální, sociální a environmentální).

Obsah je pro dítě srozumitelný, užitečný a prakticky využitelný, měl by pomáhat dítěti chápat sebe sama i okolní svět. Učitelky si stanovují témata podle vlastního uvážení, potřeb třídy, aktuálních okolností. Obsah integrovaných bloků by měl odpovídat věku a úrovni rozvoje a sociálních zkušeností dětí ve třídě.

Vzdělávací nabídka je vybírána s ohledem na polohu školy na okraji sídliště v bezprostřední blízkosti lesa a zahrádek.

Zvláštní pozornost je věnována dětem s individuálními vzdělávacími potřebami.

Naplňování klíčových kompetencí je také sledováno průběžně v běžných životních situacích.

Při realizaci budeme preferovat tyto formy:

-          Individualizované

-          Skupinové

a tyto metody

-          Prožitkové učení

-          Situační učení na základě zájmu dětí

-          Kooperativní učení hrou

-          Kooperativní učení činností

-          Didakticky zacílené činnosti

-          Psychomotorické hry

-          Experimenty

-          Komunitní kruh

-          Diskusní kruh

 

c) Přehled hlavních výstupů (kompetencí) a činností

-          Kam směřovat, o co usilovat

 

 

 

Kamarád a já

kompetence k učení

-          2 získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení

-          3 má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje,
o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije

-          6 odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých

kompetence k řešení problémů

-          9 řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého

-          14 chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé řešení je naopak výhodou; uvědomuje si, že svou aktivitou a iniciativou může situaci ovlivnit

-          15 nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu

komunikativní kompetence

-          16 ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog

-          19 v běžných situacích komunikuje bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými; chápe, že být komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou

-          21 průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci
s okolím

sociální a personální kompetence

-          25 uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky

-          26 dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná nevhodné chování; vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost

-          27 ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá
a spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy

-          28 napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí

-          32 chápe, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost, agresivita a násilí se nevyplácí a že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou; dokáže se bránit projevům násilí jiného dítěte, ponižování a ubližování

činnostní a občanské kompetence

-          34 dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé stránky

-          36 chápe, že se může o tom, co udělá, rozhodovat svobodně, ale že za svá rozhodnutí také odpovídá

-          40 má základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami
a normami, i co je s nimi v rozporu, a snaží se podle toho chovat

-          42 uvědomuje si svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat; chápe, že všichni lidé mají stejnou hodnotu

 

 

 

 

Činnosti:

-          Výtvarné činnosti

-          Hudební činnosti

-          Literární činnosti

-          Pohybové činnosti a aktivity

-          Dramatizace

-          Oslavy a slavnosti

-          Námětové hry

-          Společenské hry

-          Volné hry

-          Hry s pravidly

-          Konstruktivní hry

-          Psychomotorické hry

-          Hudebně pohybové hry

-          Návštěvy akcí

-          Akce školy

-          Vycházky

-          Výlety

-          Divadelní představení

-          Koncert

-          Společné projekty

 

-          

Děti, pojďte poznávat svět

kompetence k učení

-          1 soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů

-          3 má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje,
o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije

-          4 klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo

-          7 pokud se mu dostává uznání a ocenění, učí se s chutí

kompetence k řešení problémů

-          10 problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje; spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací; hledá různé možnosti a varianty (má vlastní, originální nápady); využívá při tom dosavadních zkušeností, fantazii a představivost

-          11 při řešení myšlenkových i praktických problémů užívá logických, matematických
i empirických postupů; pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací
a využívá je v dalších situacích

komunikativní kompetence

-          18 domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i funkci

-          22 dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává (knížky, encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon atp.)

-          23 ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit; má vytvořeny elementární předpoklady k učení se cizímu jazyku

sociální a personální kompetence

-          24 samostatně rozhoduje o svých činnostech; umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej

-          26 dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná nevhodné chování; vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost

-          31 je schopno chápat, že lidé se různí a umí být tolerantní k jejich odlišnostem
a jedinečnostem

činnostní a občanské kompetence

-          38 zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje; je otevřené aktuálnímu dění

-          40 má základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami
a normami, i co je s nimi v rozporu, a snaží se podle toho chovat

-          42 uvědomuje si svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat; chápe, že všichni lidé mají stejnou hodnotu

-          43 ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí a že je může ovlivnit

 

 

 

 

Činnosti:

-          Výtvarné činnosti

-          Hudební činnosti

-          Literární činnosti

-          Pohybové činnosti a aktivity

-          Oslavy a slavnosti

-          Námětové hry

-          Smyslové hry

-          Společenské hry

-          Volné hry

-          Hry s pravidly

-          Konstruktivní hry

-          Psychomotorické hry

-          Hudebně pohybové hry

-          Didaktické hry

-          Ekologické hry

-          Návštěvy akcí

-          Vycházky

-          Výlety

-          Exkurze

-          Návštěvy památek

-          Třídění odpadu

-          Divadelní představení

-          Přímé pozorování

-          Experiment, zkoumání, manipulace

-          Společné projekty

 

-          

Bez práce nejsou koláče

kompetence k učení

-          1 soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů

-          2 získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení

-          4 klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo

-          5 učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí
a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům

-          6 odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých

kompetence k řešení problémů

-          8 všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k řešení dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem

-          12 zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá elementární matematické souvislosti

-          13 rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedoucí k cíli), a řešení, která funkční nejsou; dokáže mezi nimi volit

-          15 nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu

komunikativní kompetence

-          16 ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog

-          20 ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní

-          21 průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci
s okolím

sociální a personální kompetence

-          24 samostatně rozhoduje o svých činnostech; umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej

-          25 uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky

-          29 spolupodílí se na společných rozhodnutích; přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti; dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobí se jim

činnostní a občanské kompetence

-          33 svoje činnosti a hry se učí plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat

-          37 má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení; k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně; váží si práce i úsilí druhých

-          40 má základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami
a normami, i co je s nimi v rozporu, a snaží se podle toho chovat

-          43 ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí a že je může ovlivnit

 

 

 

 

Činnosti:

-          Výtvarné činnosti

-          Hudební činnosti

-          Literární činnosti

-          Praktická činnost

-          Pohybové činnosti a aktivity

-          Dramatizace

-          Námětové hry

-          Volné hry

-          Hry s pravidly

-          Konstruktivní hry

-          Psychomotorické hry

-          Hudebně pohybové hry

-          Didaktické hry

-          Návštěvy akcí

-          Vycházky

-          Výlety

-          Exkurze

-          Třídění odpadu

-          Divadelní představení

-          Přímé pozorování

-          Experiment, zkoumání, manipulace

-          Společné projekty

 

 

 

U jednoho stolu je nám dobře spolu

kompetence k učení

-          2 získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení

-          6 odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých

kompetence k řešení problémů

-          9 řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého

-          13 rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedoucí k cíli), a řešení, která funkční nejsou; dokáže mezi nimi volit

-          14 chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé řešení je naopak výhodou; uvědomuje si, že svou aktivitou a iniciativou může situaci ovlivnit

komunikativní kompetence

-          16 ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog

-          17 dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.)

-          19 v běžných situacích komunikuje bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými; chápe, že být komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou

sociální a personální kompetence

-          25 uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky

-          26 dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná nevhodné chování; vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost

-          27 ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá
a spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy

-          32 chápe, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost, agresivita a násilí se nevyplácí a že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou; dokáže se bránit projevům násilí jiného dítěte, ponižování a ubližování

činnostní a občanské kompetence

-          36 chápe, že se může o tom, co udělá, rozhodovat svobodně, ale že za svá rozhodnutí také odpovídá

-          39 chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem a že naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají svoje nepříznivé důsledky

-          41 spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe potřebu je zachovávat

-          42 uvědomuje si svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat; chápe, že všichni lidé mají stejnou hodnotu

 

 

 

 

Činnosti:

-          Výtvarné činnosti

-          Hudební činnosti

-          Literární činnosti

-          Pohybové činnosti a aktivity

-          Dramatizace

-          Oslavy a slavnosti

-          Námětové hry

-          Společenské hry

-          Volné hry

-          Hry s pravidly

-          Konstruktivní hry

-          Psychomotorické hry

-          Hudebně pohybové hry

-          Návštěvy akcí

-          Akce školy

-          Vycházky

-          Výlety

-          Divadelní představení

-          Společné projekty

 

 

 

 

V zdravém těle zdravý duch

kompetence k učení

-          4 klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo

-          5 učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí
a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům

kompetence k řešení problémů

-          9 řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého

-          10 problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje; spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací; hledá různé možnosti a varianty (má vlastní, originální nápady); využívá při tom dosavadních zkušeností, fantazii a představivost

-          13 rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedoucí k cíli), a řešení, která funkční nejsou; dokáže mezi nimi volit

komunikativní kompetence

-          16 ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog

-          17 dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.)

-          18 domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i funkci

-          22 dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává (knížky, encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon atp.)

sociální a personální kompetence

-          26 dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná nevhodné chování; vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost

-          28 napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí

-          30 při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích se chová obezřetně; nevhodné chování i komunikaci, která je mu nepříjemná, umí odmítnout

-          32 chápe, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost, agresivita a násilí se nevyplácí a že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou; dokáže se bránit projevům násilí jiného dítěte, ponižování a ubližování

činnostní a občanské kompetence

-          34 dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé stránky

-          35 odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také dokáže měnit cesty
a přizpůsobovat se daným okolnostem

-          42 uvědomuje si svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat; chápe, že všichni lidé mají stejnou hodnotu

-          44 dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské)

 

 

 

 

Činnosti:

-          Výtvarné činnosti

-          Hudební činnosti

-          Literární činnosti

-          Pohybové činnosti a aktivity

-          Námětové hry

-          Smyslové hry

-          Volné hry

-          Hry s pravidly

-          Psychomotorické hry

-          Hudebně pohybové hry

-          Didaktické hry

-          Ekologické hry

-          Návštěvy akcí

-          Vycházky

-          Exkurze

-          Divadelní představení

-          Přímé pozorování

-          Experiment, zkoumání, manipulace

-          Společné projekty


 

 

Rádi se scházíme a společně slavíme

kompetence k učení

-          3 má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje,
o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije

-          7 pokud se mu dostává uznání a ocenění, učí se s chutí

kompetence k řešení problémů

-          8 všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k řešení dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem

-          15 nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu

komunikativní kompetence

-          17 dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.)

-          18 domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i funkci

-          20 ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní

-          21 průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci
s okolím

sociální a personální kompetence

-          27 ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá
a spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy

-          28 napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí

činnostní a občanské kompetence

-          38 zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje; je otevřené aktuálnímu dění

-          39 chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem a že naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají svoje nepříznivé důsledky

-          40 má základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami
a normami, i co je s nimi v rozporu, a snaží se podle toho chovat

 

 

 

 

Činnosti:

-          Výtvarné činnosti

-          Hudební činnosti

-          Literární činnosti

-          Pohybové činnosti a aktivity

-          Dramatizace

-          Oslavy a slavnosti

-          Námětové hry

-          Smyslové hry

-          Společenské hry

-          Volné hry

-          Hry s pravidly

-          Psychomotorické hry

-          Hudebně pohybové hry

-          Návštěvy akcí

-          Akce školy

-          Výlety

-          Exkurze

-          Návštěvy památek

-          Divadelní představení

-          Koncert

-          Přímé pozorování

-          Společné projekty

 

 


 

Veselé hrátky s přírodou a se zvířátky

 kompetence k učení

-          1 soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů

-          3 má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje,
o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije

-          4 klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo

kompetence k řešení problémů

-          8 všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k řešení dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem

-          10 problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje; spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací; hledá různé možnosti a varianty (má vlastní, originální nápady); využívá při tom dosavadních zkušeností, fantazii a představivost

-          11 při řešení myšlenkových i praktických problémů užívá logických, matematických
i empirických postupů; pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací
a využívá je v dalších situacích

komunikativní kompetence

-          16 ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog

-          20 ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní

-          22 dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává (knížky, encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon atp.)

sociální a personální kompetence

-          26 dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná nevhodné chování; vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost

-          27 ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá
a spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy

-          29 spolupodílí se na společných rozhodnutích; přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti; dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobí se jim

činnostní a občanské kompetence

-          33 svoje činnosti a hry se učí plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat

-          39 chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem a že naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají svoje nepříznivé důsledky

-          43 ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí a že je může ovlivnit

-          44 dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské)

 

 

 

 

Činnosti:

-          Výtvarné činnosti

-          Hudební činnosti

-          Literární činnosti

-          Pohybové činnosti a aktivity

-          Dramatizace

-          Námětové hry

-          Smyslové hry

-          Volné hry

-          Hry s pravidly

-          Psychomotorické hry

-          Hudebně pohybové hry

-          Didaktické hry

-          Ekologické hry

-          Návštěvy akcí

-          Vycházky

-          Výlety

-          Exkurze

-          Třídění odpadu

-          Divadelní představení

-          Přímé pozorování

-          Experiment, zkoumání, manipulace

-          Společné projekty

 

d) ZABEZPEČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A DĚTÍ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH

 

Rámcové cíle a záměry předškolníhom vzdělávání jsou pro vzdělávání všech dětí společné. Při vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami je třeba jejich naplňování přizpůsobovat tak, aby maximálně vyhovělo dětem, jejich potřebám a možnostem. Při stanovení podmínek a metod práce na naší MŠ vycházíme z vyhlášky 27/2016 ze dne 21. 1. 2016, Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných.

 

e) VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ OD DVOU DO TŘÍ LET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kohout.gif

Mateřská škola

Libušina třída 29
623 00
Brno-Kohoutovice
tel.: 547 220 073
info@mslibuska.cz
IČ: 708 69 201
číslo účtu: 118936621/0100

Školní jídelna

tel.: 547 381 735
tel.: 775 381 735
sj@mslibuska.cz

obedy@mslibuska.cz

----------------------------------

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Bc. A. Blechová

tel: 725 654 319

e-mail gdpr@jkaccauting.cz

 

 

 

17. 8. Petra

Zítra: Helena

Bobík

Výroba nábytku pro MŠ

www.bobik-nabytek.cz

Vybíráme z fotogalerie

 

libuska_photo_right_2.jpg

libuska_photo_right_3.jpg

Návštěvnost stránek

059632